ใครๆ ก็อยากเปิดร้านหนังสือ Book Intrend Mr. Q.C.

ISBN:

Published: 2011

208 pages


Description

ใครๆ ก็อยากเปิดร้านหนังสือ Book Intrend  by  Mr. Q.C.

ใครๆ ก็อยากเปิดร้านหนังสือ Book Intrend by Mr. Q.C.
2011 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 208 pages | ISBN: | 8.69 Mb

คุณเคยคิดไหมวาเสนหของรานหนังสืออยูตรงไหน หากคิดจะเขาไปเตรดเตรในรานหนังสือซักราน อะไรทีเปนสาเหตุจูงใจไดบาง นอกเสียจากอยากอานหนังสือเลมนันเลมนี คิดไวนะ...แลวมาดูกันวาเราคิดเหมือนกันไหมในความมุงมันตังใจทีจะมีรานหนังสือเปนเจาของตัวเอง แนนอนวาในยุคสมัยนีMoreคุณเคยคิดไหมว่าเสน่ห์ของร้านหนังสืออยู่ตรงไหน หากคิดจะเข้าไปเตร็ดเตร่ในร้านหนังสือซักร้าน อะไรที่เป็นสาเหตุจูงใจได้บ้าง นอกเสียจากอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ คิดไว้นะ...แล้วมาดูกันว่าเราคิดเหมือนกันไหมในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีร้านหนังสือเป็นเจ้าของตัวเอง แน่นอนว่าในยุคสมัยนี้ถ้ามีทุนรอนมากพอ หรือเป็นกลุ่มบริษัทในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นแสนเข็ญนักที่จะเป็นจริง แต่ถ้าคุณไม่ใช่กลุ่มที่กล่าวมาล่ะของแบบนี้..ใจสู่อย่างเดียวคงไม่พอ ต้องพร้อมสรรพด้วยข้อมูลและปัจจัยหลายๆ ประการประกอบกันหนังสือเล่มนี้มีทริกดีๆ ข้อมูลเด็ดมากมายช่วยพาคุณสานฝันธุรกิจร้านหนังสือตั้งแต่เริ่มจนได้กลายเป็นเถ้าแก่น้อยหรือเจ้าสัวใหญ่เลยเชียวหล่ะขอเพียงแต่ “เข้าใจ” และ “ทำเป็น”Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ใครๆ ก็อยากเปิดร้านหนังสือ Book Intrend":


aktywnemiastorodzinne.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us